top of page

الهی نداریم غیر از تو یاری

نگیریم جز در پناهت قراری


تو دانای راز همه صوفیانی

تو خود چاره‌ساز همه صوفیانی


الهی سری ده که جز تو نجوید

زبانی که غیر از تو حرفی نگوید


الهی دلی ده هوادار کویت

که در آن نباشد بجز آرزویت


الهی تمنای ما را تو دانی

عطا هرچه خواهی کنی می‌توانی


به دل‌های شوریده‌حالان صفا ده

بدین بینوایان کویت نوا ده


دل جمله را شاد گردان به مستی

که خود را رهانند از قید هستی

bottom of page