top of page

تاریخ وفات مولانا مونس‌علی‌شاه

پریشانند یاران طریقت

که رفت از جمعشان پیری دل‌آگاه


ز مردان بزرگ شهر شیراز

ز اقطاب طریق نعمت‌الله


به پیش اهل دانش عالمی فرد

به جمع اهل دل سرحلقه و شاه


نداند قدر ره طی‌کردگان را

نیفتد تا کسی از پا در این راه


چو از حق ارجعی بشنید جانش

برون آمد ز تن چون یوسف از چاه


بر آن شد نوربخش از بهر تاریخ

بگوید مصرعی شایسته ناگاه


ادیبی شد برون از جمع و گفتا

قرین شد با علی مونس‌علی‌شاه


۱۳۳۲ شمسی

bottom of page