top of page

و تو!

با همهٔ بی‌اعتنایی و غرورت

          شعر منی!

شعری...

          عاری از هرگونه عقلیات

                    احساس!

                    احساس خالص

                    از اعماق وجود

شعری که هرگز

                    نگنجد در لفظ

گفتی شعر نو گویم

          و خواستی...

شعری که از دل آید

          بی‌تکلف

شوری که از سینه خیزد

          بی‌تصنع

تا همگان عریانش بینند

دور از هرچه بوده و هستم

          فارغ از هرچه دانسته و می‌دانم

          بیرون از دنیای کهنه و نو

شعر نو من؟

          گوش کن: ... تویی!؟

bottom of page