top of page

از دیدهٔ تو تا نشناسند تو را

در هر چه هویدا، نشناسند تو را


خلقی که به فکر خود شناسای تواند

دورند ز تو یا نشناسند تو را


bottom of page