top of page

رویت نگریستن بهشت است مرا

دور از تو هر آنچه هست زشت است مرا


در خواب حیاتم که تو رؤیای منی

خاطر نه به کعبه نه کنشت است مرا


bottom of page