top of page

در دایرهٔ وجود موجود یکی‌ست

نقشی‌ست بر آب هستی و بود یکی‌ست


در بحر فنا اگر شوی گم بینی

دریا و حباب و قطره و رود یکی‌ست


bottom of page