top of page

تا رد و قبول خلق در خاطر توست

باور نکنم که یاد حق باور توست


پیدا نکنی هرچه نهان باشد تا

غایب نشوی ز هرچه آن حاضر توست


bottom of page