top of page

در خاطر ما نه یادی از بد نه نکوست

فرقی نکنند نزد ما دشمن و دوست


ما آینه‌ایم هرکه در ما نگرد

در ما بیند هر آنچه را در خود اوست


bottom of page