top of page

در دفتر عشق از من و ما حرفی نیست

آن کز من و ما بمرد در عشق بزیست


با این همه ما و من دم از عشق مزن

خاموش که پی نبرده‌ای عاشق کیست


bottom of page