top of page

در کالبد مردم دنیا دل نیست

گفتن سخن از مهر و وفا مقبل نیست


صاحب‌نظران به چاره‌ای فکر کنید

منسوخ شده‌است مردمی، عامل نیست


bottom of page