top of page

آن دل که نبود و نیست عاشق دل نیست

گر عشق نورزد او به غیر از گل نیست


عشق است حقیقت و بجز آن باطل

زان در نظر عاشق حق باطل نیست


bottom of page