top of page

تا در پی آنی که نکویت دانند

شایسته و پاک و نیک‌خویت دانند


در پیش قلندران دم از بحر مزن

زی خویش رهت دهند و جویت دانند


bottom of page