top of page

بر مرکب این زمین سوارم شب و روز

در راه وصالت استوارم شب و روز


تا در تو رسم خویش ز خود می‌رانم

از کوی من و تو در فرارم شب و روز


bottom of page