top of page

هرکس که تو را شناخت ماند از همه‌کس

او را نظر لطف تو راند از همه‌‌کس


تا ذات تو مشهود شناسای تو شد

آیات فنای محض خواند از همه‌‌کس


bottom of page