top of page

از بود و نبود خود برستیم به عشق

دل را به تمنای تو بستیم به عشق


جز عشق نبود عاقبت مقصد ما

فارغ ز همه باز نشستیم به عشق


bottom of page