top of page

در راه محبت دل و جان را دادم

فرزند و عیال و خان و مان را دادم


تا راه دهندم به خرابات فنا

از دست خیال این و آن را دادم


bottom of page