top of page

احوال جهان و میل و طردش دیدم

از بود و نبود و گرم و سردش دیدم


دیدم همه رؤیاست چه نیک است و چه بد

هرکس که از آن گذشت مردش دیدم


bottom of page