top of page

تا در ره عشق پاک‌بازی نکنی

بر خوان صفا دست‌درازی نکنی


راهت ندهند در خرابات فنا

تا ترک من و مای مجازی نکنی


bottom of page