top of page

حقایق المحبة (بند ۲)

ای فرد علی حی قیوم

بالاتر از آنچه بر زبان‌ها


از تو دل عاشقان به تاراج

غارتگر هستی روان‌ها


هندوی تو شد عیان به هر دور

در مجمر خود بسوخت جان‌ها


از کشتهٔ رهروان کویت

دائم به فلک رسد فغان‌ها


هر دم به لباس دیگر آیی

دیوانه کنی و دل ربایی

bottom of page