top of page

حقایق المحبة (بند ۱۲)

اصلاح کسان کجا تواند

آن‌کو که نکرده خویش اصلاح


بینند نگار خویش در ما

ماییم برای خلق مصباح


سود تو به قدر مایهٔ توست

بیهوده مکن زیاد الحاح


مقصود تو از تو نیست بیرون

قفل تو تو راست نیز مفتاح


در خود ز خود از صفا سفر کن

بر کعبهٔ روی او نظر کن

bottom of page