top of page

حقایق المحبة (بند ۱۵)

دنیاطلب از برای دنیا

اندیشهٔ ساز ساز سازد


زاهد نشود به دهر تسلیم

آشفته به آخرت بتازد


گاهی به نماز ناز دارد

وقتی به بهشت و حور نازد


از هر دو جهان رمیده ماییم

تا یار چه پرده‌ای نوازد


چندان که اسیر زلف یاریم

از غیرت عشق شهریاریم

bottom of page