top of page

حقایق المحبة (بند ۱۹)

گفتم که چو وصل حاصل آید

دیگر نبُرم دمی ز دلبر


در راه وفا جفا عجب نیست

تا نامده آن نگار در بر


مشمول نشیب و پیچ و تاب است

آبی که رود به بحر از بر


این راز خوشی که در نظر بود

کردم به هزار شوق از بر


تا یار نهاد پا به کویم

شد نقش بر آب آرزویم

bottom of page