top of page

حقایق المحبة (بند ۲۰)

بسیار سخن ز عشق گفتیم

وز عشق نکرده‌ایم آغاز


ای عشق منزهی ز توصیف

وصف تو همین بود به ایجاز


غیر از تو کسی نداند از تو

ما را نرسد بیان این راز


ای کز تو خدا کند خدایی

بالاتر از این که راست اعجاز؟


خاموش که نام او نهفتن

بهتر بود از مدیحه گفتن

bottom of page