top of page

حقایق المحبة (بند ۲۳)

دریای وجود عارفان هیچ

آلوده نمی‌شود ز هر خس


هم دامن پاک اولیا را

هر تیره‌دلی نمی‌کند مس


کافی‌ست تو را همین اشارت

در خانهٔ دل اگر بود کس


عمری گذرانده‌ای به غفلت

گر درد بود تو را همین بس


مردانه حریف بزم ما باش

از خود بگریز و با خدا باش

bottom of page