top of page

ازل تا ابد جان من یک دم است

دمی فارغ از هر‌چه زیر و بم است


دمی را که داری غنیمت شمار

به شادی بسر بر‌ چه وقت غم است


که فرصت چو بگذشت ناید به دست

تو را مهلتی کمتر از هر کم است


جهان بر تو خندد چو خندی تو نیز

گر افسرده باشی همه ماتم است


مده دل به دنیای ناپایدار

که شیب و فراز است و پیچ و خم است


بکن خاطری شاد و خود شاد باش

که والاترین سود در عالم است


مرنجان دلی را زخود نوربخش

که این بهتر از تخت و تاج جم است

bottom of page