top of page

با خدا هرکه آشنا باشد

فارغ از یاد ماسوای باشد


هرکه بیمار او شود داند

درد او را خدا دوا باشد


خودپرستی خداپرستی نیست

این حقیقت بیان ما باشد


نیست می‌باش تا که هست شوی

هست مطلق عیان خدا باشد


قطره خود را ندید دریا شد

این بقا بود آن فنا باشد


اختلافی میان رندان نیست

هرکه شد رند باصفا باشد


نوربخش تمام خلق یکی‌ست

آینه گر هزارها باشد

bottom of page