top of page

هر سو نشانِ عارف راه خدا بگیر

دامان آن‌که از تو بگیرد تو را بگیر


در کوی دوست هرچه بجز اوست واگذار

وانگه به صدق هرچه رسد با رضا بگیر


راهی که نیست ناظر مهر و وفا مرو

دنبال کار مذهب عشق و صفا بگیر


هرگز سراغ اهل کرامات را مپرس

رو آستین مردم بی‌خویش را بگیر


گر مال و جان نثار ره دوست می‌کنی

دستی در آر و رشتهٔ فقر و فنا بگیر


دوری گزین ز هرکه بود بند ما و من

جایی که ما و من نفروشند جا بگیر


از نوربخش نکتهٔ رندانه گوش کن

درمان عشق را ز طبیبش دوا بگیر

bottom of page