top of page

خودنمایان محرم کوی محبت نیستند

می‌پرستی شیوهٔ دریادلان است ای عزیز

عشق‌بازی از فنون کاملان است ای عزیز


نازکان نرم را در جمع مستان راه نیست

ناز و بی‌تابی طریق عاقلان است ای عزیز


بت شکستن در جهان آیین رندان است و بس

بت‌پرستی مذهب بی‌حاصلان است ای عزیز


خودنمایان محرم کوی محبت نیستند

خلوت ما دور از این ناقابلان است ای عزیز


دانش و منطق مجو در حلقهٔ اصحاب عشق

ذکر این افسانه‌ها از فاضلان است ای عزیز


گر حریف بزم مایی باده نوش و دم مزن

رسم بدمستی ادای جاهلان است ای عزیز


نوربخش از باده خم‌ها سر کشید و دم نزد

هرکه رسوایی کند از کاهلان است ای عزیز

bottom of page