top of page

حقایق المحبة (بند ۳۳)

جان قول بلی شنید و نشنید

ذم رقبا و پند واعظ


زان بود به روز و شب چو محمود

بر راز ایاز دل محافظ


گم شد دل ما چو یار دل شد

با چشم هوالبصیر لاحظ


رفتیم و ز ما بماند باقی

افسانهٔ عشق ما چو حافظ


تا نوبت دیگران درآید

افسانهٔ عشق دیگر آید

bottom of page