top of page

حقایق المحبة (بند ۴۱)

از خویش اراده‌ای نداریم

ما راست رضا رضای معشوق


ما در پی کار یار با خلق

کردیم حساب خویش مفروق


دیدیم که هرچه بود حق بود

بیگانه شدیم تا ز مخلوق


از توبه کنند خلق توبه

گر از می ما شوند مسبوق


آنان که ز رنگ و بو برستند

خوردند می و سبو شکستند

bottom of page