top of page

حقایق المحبة (بند ۴۳)

آن را که ز خود خبر نباشد

از هیچ‌کسی نباشدش باک


از خویش فنا شدیم و رستیم

از سود و زیان عالم خاک


خود غرقهٔ بحر عشق هرگز

ننمود جز آب وحدت ادراک


ویرانهٔ دل برای عاشق

ارزد به هزار باغ و املاک


داریم درون دل خدا را

شادیم که دل خوش است ما را

bottom of page