top of page

حقایق المحبة (بند ۵۱)

برخیز و بیا به محفل ما

بنشین و حریف بزم ما شو


با یاد رخش بگیر جامی

فارغ ز خیال ماسوا شو


چون غنچه به خود مپیچ دیگر

می نوش و چو گل ز خویش وا شو


پس دامن خود ز کف رها کن

با باد صبا هم آشنا شو


تا آنکه ز رنگ و بو شوی دور

گردی به فنای خویش مسرور

bottom of page