top of page

حقایق المحبة (بند ۵۳)

بستیم کتاب دلبر و دل

رستیم ز حرف رهرو و راه


آن را که ز خویش آگهی نیست

از ما و تو نیست نیز آگاه


آن را که پدید روز و شب نیست

بیگانه بود ز مهر و هم ماه


ما را چو به عشق بندگی بود

گشتیم به کوی عاشقی شاه


بر ما منگر که بی‌سپاهیم

در کشور دل امیر و شاهیم

bottom of page