top of page

در راه خدا چون و چرا نتوان کرد

در راه طریقت من و ما نتوان کرد


هرچند که ما اهل وفاییم و صفا

با مردم بی‌وفا صفا نتوان کرد


ای مفتی شهر می‌شناسیم تو را

با صوفی بی‌ریا ریا نتوان کرد


خود مصلح خویش شو که در مکتب صلح

دعوت به صلاح با خطا نتوان کرد


با این همه بت که می‌پرستید همه

ای اهل ریا خدا خدا نتوان کرد


گیرم دو سه روز فرصتی داده خدا

این راهزنی به سال‌ها نتوان کرد


دیدیم که نوربخش با خود می‌گفت

با خلق خدا ظلم و جفا نتوان کرد

bottom of page