top of page

قبله‌گاه نیاز

آن را که قبله‌گاه نیاز آفریده‌اند

روز نخست محرم راز آفریده‌اند


تا چهرهٔ حقیقت پنهان شود ز خلق

صدگونه نقش‌های مجاز آفریده‌اند


جمعی برای شادی و عشرت شدند خلق

قومی برای سوز و گداز آفریده‌اند


عارف برای نیستی و عجز و انکسار

زاهد برای زهد و نماز آفریده‌اند


تا از نظر رود من و ما در طریق عشق

راهی پر از نشیب‌‌ و فراز آفریده‌اند


تا رو نهد به کعبهٔ مقصود سالکی

شور و نوا و ترک و حجاز آفریده‌اند


دیدم که نوربخش بود مهربان به خصم

او را اگر چه دوست‌نواز آفریده‌اند

bottom of page