top of page

هستم من از عشقت ز هر دیوانه‌ای دیوانه‌تر

زیرا تو در حسنی ز هر دردانه‌ای دردانه‌تر


دیوانگی ما را بود نسبت به عقل این و آن

ماییم در گیتی ز هر فرزانه‌ای فرزانه‌تر


هر دم منت از جان و دل بیش آشناتر می‌شوم

بینم تویی با من ز هر بیگانه‌ای بیگانه‌تر


دانی حقیقت را چرا بینم عیان با چشم جان

دیدم بجز حق را ز هر افسانه‌ای افسانه‌تر


کردیم جان و دل فدا دادیم خود را در بها

در چشم ما بودی ز هر جانانه‌ای جانانه‌تر


در دام صیاد ازل حیران فتادم تا ابد

مرغ دلم باشد ز هر بی‌لانه‌ای بی‌لانه‌تر


ای شمع جمع اهل دل، ای نوربخش آب و گِل

در آتشت سوزم ز هر پروانه‌ای پروانه‌تر

bottom of page