top of page

از ما و من که دور شدی حال ما بپرس

با بی‌خودی بیا خبر از آشنا بپرس


با پای صدق رو به خرابات عاشقان

آنگه ز پیر راز فنا و بقا بپرس


در راه دوست هستی خود را نثار کن

در کوی نیستی ز وفا و صفا بپرس


بگذر ز آرزو، چو گذشتی به امر حق

 تسلیم باش و خویش مبین از رضا بپرس


بی درد عشق در پی درمان چه می‌شوی

بیمار درد او چو شدی از دوا بپرس


هر مشکلی که هست تو را در طریق عشق

از خویش رمز و علت آن ماجرا بپرس


رو پشت کن به مجلس دنیا و آخرت

پس پیش نوربخش سخن از خدا بپرس

bottom of page