top of page

در دل خود گنج اسما یافتیم

کس نداند آنچه را ما یافتیم


دل ز کف دادیم با یاد رخش

در حریم عشق مأوا یافتیم


ما به عشقش واله و رسوا شدیم

تا که او را نیز رسوا یافتیم


وعدهٔ فردای او از یاد رفت

تا بهشتش را به دنیا یافتیم


یاد بردیم آرزوی آرزو

تا حجاب او تمنا یافتیم


سر سپردیم از برای وصل او

در طریقت پای پویا یافتیم


نوربخش از می چنان سرمست شد

کش به مستی فرد و یکتا یافتیم

bottom of page