top of page

من و مای مجازی

ما که ترک این من و مای مجازی می‌کنیم

هستی موهوم خود را پاک‌سازی می‌کنیم


ناصحا ما را چه ترسانی ز آفات طریق

ما به پای او به کویش ترک‌تازی می‌کنیم


عقل را در مکتب عشق و صفا دستور نیست

کوش کی بر گفتهٔ سینا و رازی می‌کنیم


خلق عالم را نهال دوست می‌دانیم ما

کی تمیز از ترک و هندو یا حجازی می‌کنیم


بودِ موجودات از جود وجود حق بود

هرکه می‌بینیم او را دل‌نوازی می‌کنیم


روز و شب در پیشگاه نازِ آن محمود جان

با نیاز نیستی عشق ایازی می‌کنیم


از وصالش دم زدن در طاقت مخلوق نیست

نوربخش از دل به یادش عشق‌بازی می‌کنیم

bottom of page