top of page

امشب به عاشقی به دَرِ یار می‌رویم

دیوانه‌وار در پی دلدار می‌رویم


امشب ز شهر ما و شما رخت می‌کشیم

در کوی او به وعدهٔ دیدار می‌رویم


امشب سبوشکسته و گم‌کرده ساغریم

بی‌خویشتن به خانهٔ خمّار می‌رویم


امشب به بزم عشق و جنون جامه می‌دریم

دور از نگاه خلق پی یار می‌رویم


امشب مجال عربده داریم و سرخوشیم

با های و هوی و نعرهٔ بسیار می‌رویم


امشب خطوط عقل به می محو می‌کنیم

با پای عشق بر سر این کار می‌رویم


امشب به عزم دیدن آن نوربخش جان

دامن‌کشان چو اختر سیار می‌رویم

bottom of page