top of page

ساقی بریز باده چرا دیر می‌کنی

در کار خیر چیست که تأخیر می‌کنی


عشاق را به دست تو افتاده‌‌است کار

منت‌پذیر باش چه تدبیر می‌کنی


داری خراب حال گروهی و باز هم

خود را بری ز تهمت و تقصیر می‌کنی


با این روش که رونق میخانه می‌بری

دانی چه زین معامله با پیر می‌کنی؟


فریاد ما رسیده ز دستت به لامکان

بی‌اعتنا حواله به تقدیر می‌کنی


یاران نپخته‌اند در اندیشه‌هایشان

چندین خیال خام چه تصویر می‌کنی


دانی که در تأمل ساقی‌ست مصلحت

بیهوده نوربخش چه تقریر می‌کنی

bottom of page