top of page

دریایی پرخروش

          بی‌قرار و بی‌آرام

          یک سینه سخن بر دوش

                    و تو می‌گویی خاموش!

حرف می‌زنم

          که فکر نکنم

          و به خود نیندیشم

                    و تو می‌گویی خاموش!

اتم‌های وجودم

          در حال شکستن

          که منفجر شوم و نابود

                    و تو می‌گویی خاموش!

درددلی می‌کنم

          که تو خوشحال شوی

          و من از شادی تو شاد

                    و تو می‌گویی خاموش!

کودکی خوش‌باور

          مادر را به سؤال می‌پیچد و

          مادر فارغ از لذت و نیاز طفل

          جوابش می‌دهد

                    هیس!؟ خاموش!؟

bottom of page