top of page

حقایق المحبة (بند ۴۶)

تا از می او شدیم سرمست

رستیم ز فکر بیش و هم کم


نوشیم مدام درد دردش

ما را نبود بجز غمش غم


آن دم که به یاد دوست باشیم

دانیم بسی غنیمت آن دم


از جذبهٔ یار و شوق دیدار

دادیم به عشق هر دو عالم


جایی که ز ما و من نشان بود

دیدیم که عشق را زیان بود

bottom of page